صافکاری و نقاشی

صافکاری و نقاشی

صافکاری خودروهای واداتی و داخلی از صفر تا صد خودروهای چپ شده ، تعويض قطعات، درب ، گلگير، شاستی کشی، تعويض سقف و ستون، سپرهای جلو و عقب، چراغهای جلو و عقب ،