• فروشگاه بزرگ برادران درخشان
    قطعات خودروهای چینی و ایرانی خام و رنگی (بدنه)